Helping Hand

About the inventor

Name: Diana
Age: 10
Gender: Female
Country: Armenia
City: 2 Melik Adamyan St, Yerevan

School information

Name of the school: Children of Armenia Fund
Location: 2 Melik Adamyan St, Yerevan, Armenia

What will this machine do?

Այս երազանքների սարքը կհավաքի բերքը ժամանակին և ոչ մի բերք չի փչանա։

Why was it invented?

Մեր գյուղում բերքը փչանում է և մենք չենք կարողանում բոլորը հավաքել։ Եվ սա կարող է շատ օգնել։

When was it invented?

Monday, March 1st, 2021